Навчальний візит представників Антимонопольного комітету України до Польського управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) / Study visit of delegates from the Antimonopoly Committee of Ukraine at the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)

Навчальний візит представників Антимонопольного комітету України до Польського управління захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) / Study visit of delegates from the Antimonopoly Committee of Ukraine at the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)

З 18 до 21 лютого 2019 року відбувся навчальний візит представників Антимонопольного комітету України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у Польщу.

Метою візиту було вивчення польського досвіду для сприяння діяльності Комітету та надавачів державної допомоги у розбудові та удосконаленні системи моніторингу та контролю державної допомоги в Україні.

Під час візиту українська делегація провела ряд зустрічей з представниками Управління з охорони конкуренції та споживачів (UOKiK) для обміну досвідом з провідними фахівцями з питань моніторингу та контролю державної допомоги. Українські спеціалісти зустрілись з керівниками та фахівцями Міністерства Енергетики, Національного фонду захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами, Міністерства підприємництва та технологій і Міністерством інвестицій та економічного розвитку.

18-19 лютого делегація відвідала Управління з охорони конкуренції та споживачів (UOKiK). Піотр Пелка, Марчін Серокі, Катаржина Симонідес, Катаржина Памула-Врубель, Ізабела Копчинська, Павел Прокопюк, Марчин Мачонь презентували:

 • Сфери повноважень UOKiK
 • Організацію роботи у сфері державної допомоги до вступу в ЄС
 • Регіональну підтримку у Польщі
 • Державну допомогу в Польщі: моніторинг, звітність та опублікування даних (реєстр державної допомоги (SHRIMP) та публічну версія системи (SUDOP).

20 лютого відбулися зустрічі з керівництвом Міністерства Енергетики, Національного фонду захисту навколишнього середовища та управління водними ресурсами. Під час зустрічі Марчін Вітковський, Марчін Яняк, Еміль Сверчинський поділились досвідом та презентували:

 • Джерела права державної допомоги – Керівні принципи державної допомоги з питань охорони навколишнього середовища та енергетики 2014 – 2020 та Договір про функціонування Європейського Союзу
 • Підтримку інвестицій в енергетику в рамках Оперативної програми Інфраструктура та Довкілля (ОП І&Д 2014-2020)
 • Процедури подання попереднього повідомлення та повідомлення про державну допомогу

21 лютого Марчін Сова, Єва Кубель, Адам Ягодзінскі з Міністерства з питань підприємництва та технологій презентували:

 • Розробку та впровадження схем державної допомоги для підтримки інновацій
 • Економічну стратегію, спрямовану на розвиток експорту

Каміла Шимуняк та Агнешка Палка з Міністерства з питань інвестицій та економічного розвитку поділились досвідом щодо застосування правил державної допомоги в програмах політики вирівнювання економічного розвитку регіонів в Польщі та управління фондами ЄС.

«Навчальний візит важливий для представників Антимонопольного Комітету України з огляду на необхідність подальшого удосконалення діяльності АМКУ у сфері моніторингу і контролю державної допомоги, удосконалення відповідного українського законодавства, підходів до розгляду повідомлень про нову та чинну державну допомогу. Це був корисний, пізнавальний та необхідний досвід для подальшого застосування в Україні правил державної допомоги», – зазначила Оксана Чабанюк, заступник директора Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги АМКУ.

From 18th to 21st of February, 2019, a study visit of the representatives of the Antimonopoly Committee of Ukraine, the Ministry of Finance of Ukraine and the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine to Poland was held.

The purpose of the visit was to study Polish experience to facilitate the activities of the Committee and state aid providers in developing and improving the state aid monitoring and control system in Ukraine.

During the visit, the Ukrainian delegation held a number of meetings with the representatives of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) to exchange experience with leading experts on state aid monitoring and control. Ukrainian specialists also met with executives and experts from the Ministry of Energy, the National Fund for Environmental Protection and Water Management, the Ministry of Entrepreneurship and Technology and the Ministry of Investment and Economic development.

On February 18-19, the delegation visited the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK). Piotr Pełka, Marcin Serocki, Katarzyna Pamuła-Wróbel, Katarzyna Simonides, Izabela Kopcinska, Paweł Prokopiuk, and Marcin Machoń presented:

UOKiK’s competences

 • Organization of work in state aid area before the EU accession
 •  Regional aid in Poland
 • State aid in Poland Monitoring, Reporting and Publishing (state aid register (SHRIMP) and the public version of the system (SUDOP)

On February 20, the meetings with the executives of the Ministry of Energy, the National Fund for Environmental Protection and Water Management were held. During the meeting, Marcin Witkowski, Marcin Janiak, Emil Świerczyński shared their experience and presented:

 • Sources of state aid law – Guidelines on State Aid on Environmental Protection and Energy 2014 – 2020 & The Treaty on the Functioning of the European Union
 • Supporting energy investments within Operational Programme Infrastructure & Environment (OP I&E 2014-2020)
 • State aid pre – notification and notification procedure

On February 21, Marcin Sowa, Ewa Kubel, Adam Jagodzinski from the Ministry of Entrepreneurship and Technology presented:

 • Design and implementation of state aid schemes to support innovation
 • An economic strategy aimed at developing exports

Kamila Szymuniak and Agnieszka Pałka from the Ministry of Investment and Economic Development shared their experience in application of state aid rules in Cohesion Policy programmes in Poland and managing the EU funds.

“The study visit is important for the representatives of the Antimonopoly Committee of Ukraine for the further improving the activity of the Committee in the field of monitoring and control of state aid, improving the relevant Ukrainian legislation, approaches to reviewing notifications on new and existing state aid. It was a useful, cognitive and necessary experience for further application of state aid rules in Ukraine”, – said Oksana Chabanyuk, Deputy Director of the Department for Monitoring and Control of State Aid in the AMCU.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *