Міжнародна конференція «Реформа державної допомоги в Україні»/ International Conference State Aid Reform in Ukraine

Міжнародна конференція «Реформа державної допомоги в Україні»/ International Conference State Aid Reform in Ukraine

Ефективні бюджетні витрати та розвиток конкуренції: українські та європейські експерти обговорюють впровадження реформи державної допомоги
11 квітня 2019 року в Києві відбулася Міжнародна конференція «Реформа державної допомоги в Україні». Організаторами події виступили Антимонопольний комітет України та Проект технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (SESAR). Окрім фахівців цих організацій конференція об’єднала представників українських центральних та регіональних органів виконавчої влади, членів парламенту, представників органів місцевого самоврядування, бізнесове та експертне співтовариство. Головна тема для обговорення: прогрес та виклики впровадження реформи державної допомоги в Україні.

«Інтеграція в ЄС – довгостроковий політичний вектор держави, що закріплений в Конституції України. Рух до стандартів ЄС – це впровадження фундаментального принципу конкуренції, як умови економічного розвитку держави», – коментує Юрій Терентьєв, Голова Антимонопольного комітету України.

«Прозора та справедлива конкурентна політика – одна з основ європейської спільноти. Система правил державної допомоги існує в ЄС понад 60 років, а це означає, що Україна може скористатися перевагами успішного досвіду, – зазначає Хюг Мінгареллі, Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні. – Партнерство України та ЄС є взаємовигідним. Ринок ЄС – один з найбільших в світі, а реформа державної допомоги в Україні – це ще один крок до подолання бар’єрів щодо експорту на європейські ринки».

Запровадження системи державної допомоги – один з елементів реформування економіки країни, що забезпечує встановлення нових правил, за якими органи влади надають субсидії та пільги підприємствам або окремим галузям економіки із дотриманням принципів прозорості, рівності, пропорційності. 2018 рік став першим повним календарним роком застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». За цей період до Антимонопольного комітету України надійшло 916 повідомлень, у тому числі – 860 повідомлень про нову державну допомогу та 56 повідомлень про програми підтримки, які існували на день набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

«Прозора та справедлива конкурентна політика – одна з основ європейської спільноти. Система правил державної допомоги існує в ЄС понад 60 років, а це означає, що Україна може скористатися перевагами успішного досвіду, – зазначає Хюг Мінгареллі, Посол, Голова Представництва Європейського Союзу в Україні. – Партнерство України та ЄС є взаємовигідним. Ринок ЄС – один з найбільших в світі, а реформа державної допомоги в Україні –

«Вже сьогодні ми бачимо, що більшість повідомлень про державну допомогу надходить від комунальних підприємств. Сьогодні в Україні існує понад 15 000 підприємств такої форми власності. У випадку КП – вони одночасно існують на гроші платників податків і іноді конкурують з ними. Саме тому важливо працювати з питанням участі держави та місцевих громад в економічному житті та конкуренції», – додає Юрій Терентьєв, Голова Антимонопольного комітету України.

АМКУ було прийнято 185 рішень по суті у сфері державної допомоги. Цікаво, що з них лише за 11 державна підтримка була визнана державною допомогою. При цьому АМКУ прийнято 8 рішень про допустимість державної допомоги для конкуренції. 7 з них стосувалися сфери культури, а загальна грошова сума становила майже 2,7 млрд  грн. Також протягом 2018 року прийнято два рішення про недопустимість державної допомоги для конкуренції. Вони стосувалися пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування (Вінницька обл.) та сфери поводження з побутовими відходами (Житомирська обл.). Рішеннями визнано недопустимою для конкуренції державну допомогу на суму 426,7 млн грн.

це ще один крок до подолання бар’єрів щодо експорту на європейські ринки».

Запровадження системи державної допомоги – один з елементів реформування економіки країни, що забезпечує встановлення нових правил, за якими органи влади надають субсидії та пільги підприємствам або окремим галузям економіки із дотриманням принципів прозорості, рівності, пропорційності. 2018 рік став першим повним календарним роком застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». За цей період до Антимонопольного комітету України надійшло 916 повідомлень, у тому числі – 860 повідомлень про нову державну допомогу та 56 повідомлень про програми підтримки, які існували на день набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Стосовно інших 174 рішень, то АМКУ визнав державно підтримку такою, що не є державною допомогою. Всі вони стосувалися суми державної підтримки у розмірі 29,2 млрд грн. Підтримка у сферах благоустрою населених пунктів; охорони здоров’я; туризму; диспетчеризації ліфтів; інформатизації; цивільного захисту населення; рятувальних послуг на вугледобувних підприємствах була визнана АМКУ не державною допомогою, адже послуги отримувачів надаються на безкоштовній основі для населення та не реалізуються на ринку, у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції», та не беруть участі в господарському обороті. Отже, така підтримка не спотворює економічну конкуренцію.

Кількість повідомлень, що надходять до АМКУ, демонструє, що наразі органи центральної та місцевої влади не в повній мірі розуміють вимоги до порядку надання державної допомоги. Саме тому конференція покликана надати більш детальну інформацію про державну допомогу. В рамках події буде розглянута практика правозастосування у сфері надання підтримки суб’єктам господарювання, а також кращий європейський досвід реалізації аналогічних реформ.

Efficient budget spending and competition development: Ukrainian and European
experts discuss State Aid reform implementation

April 11, 2019, – International Conference State Aid Reform in Ukraine took place in Kyiv. The event is organized by the Antimonopoly Committee of Ukraine and the European Union Technical Assistance Project Support the Antimonopoly Committee of Ukraine for Enforcing State Aid rules (SESAR). In addition to specialists from these organizations, the conference brought together representatives of Ukrainian central and regional executive authorities, Parliament Members, local government representatives, business and expert community. The main topic for discussion is the progress and challenges of the implementation of the state aid reform in Ukraine.

“Integration into the EU is a long-term political vector of the state, which is enshrined in the Constitution of Ukraine. The move to the EU standards is the introduction of a fundamental principle of competition as the conditios for economic development of the state”, comments Yuri Terentyev, Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine.

“Transparent and fair competition policy is one of the pillars of the European community, which allows to provide citizens with the highest quality of goods and services at low prices. The system of state aid rules exists in the EU for more than 60 years, which means that Ukraine can take advantage of successful experience”, notes Hugues Mingarelli, EU Ambassador to Ukraine. “Partnership between Ukraine and the EU is mutually beneficial. The EU market is one of the largest in the world, and state aid reform in Ukraine is another step towards overcoming barriers to exports to European markets.”

Introducing State Aid rules is one of the key elements in overall reform of the country’s economy, which ensures the introduction of new rules by which the authorities provide subsidies and benefits to enterprises or individual branches of the economy keeping the principle of transparency, equality, and proportionality. The 2018 became the first full calendar year after passing the Law of Ukraine On State Aid to Business Entities. During this period 916 messages were received by the Antimonopoly Committee of Ukraine, including 860 new state aid notifications and 56 notifications of support programs that existed on the day the Law of Ukraine On State Aid to Business Entities came into force.

Today, we already see that the majority of state aid notifications come from communal enterprises. Today in Ukraine there are over 15,000 enterprises of this type of ownership. And they both exist at the expense of taxpayers and sometimes competing with them. That is why it is important to work with questions on the participation of the state and local communities in economic life and competition”, adds Yuri Terentyev, Chairman of the Antimonopoly Committee of Ukraine.

The Antimonopoly Committee of Ukraine has adopted 185 decisions on the merits of state aid. Notable that only 11 out of them were recognized as state aid. At the same time, the Antimonopoly Committee made 8 decisions on the admissibility of state aid for competition. 7 of them concerned the spheres of culture, and the total monetary amount was almost 2.7 billion UAH. Also, during 2018 two decisions were made on the inadmissibility of state aid for competition. They concerned passenger transportation by public transport (Vinnytsya oblast) and waste management (Zhytomyr oblast). The decisions recognized state aid as inadmissible for competition for an amount of UAH 426.7 million.

Regarding other 174 decisions, the AMCU recognized such support as being not state support. All these notifications related to the amount of state support in the amount of 29.2 billion UAH. Such decisions were made in the following areas: improvement of human settlements; Health Care; tourism; dispatching of elevators; informatization; civil protection of the population; rescue services at coalmining enterprises. All of them AMCU recognized as non-state aid, given that the services of recipients are provided free of charge to the population, are not marketed in the sense of the Law of Ukraine “On the Protection of Economic Competition” and not take part in economic turnover. Consequently, such support does not distort economic competition.

The number of notification coming to the AMCU shows that the central and local authorities do not yet fully understood the state aid requirements. That is why the conference intends to provide more detailed information on State Aid. In the course of the event, the practice of law enforcement in the area of providing support to business entities will be considered, as well as the best European experience in implementing similar reforms.

Share this post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *